سخنرانان مدعو کنفرانس 

عنوان:

جناب آقای دکتر قباد بهزادی پور

درجه علمی:

دانشیار گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی:

رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور

 

 

 

 

عنوان:

جناب آقای دکتر محمد حسن آرمان مهر

درجه علمی:

فوق دکترا دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس ، آمریکا

فوق دکترا دانشگاه یورک، کانادا

دکترا دانشگاه ولز ، انگلستان 

سوابق اجرایی:

سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

 

 

 

 

عنوان:

جناب آقای دکترعلیرضا رضایی 

درجه علمی:

استادیار دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران